strang_rock: (прапор)
[personal profile] strang_rock
Тескт из ФБ, от отца Романа Коляды. Это мы с ним на фотке.
1780828_635663356488668_757695144_n
Тогда, зимой,  ещё не думалось ни о смерти ни о грядущей войне. Сегодня все иначе. И пусть каждый некролог напоминает нам про то, что мы живы, пусть каждый знак смерти раствориться в жизни

Хочеться писати про любов. Але я пишу про...
Знаки смерті.
У моєї бабусі, Царство їй Небесне, буди специфічні стосунки зі смертю.
Вона вирізала й викидала всі некрологи з районної газети.
Коли вулицею райцентру проходила поховальна процесія,
Вона заганяла дітей в дім і зачиняла кватирки.
Навіть кухонне приладдя стежила щоб хрестом не складали,
"Щоб не як на цвинтарі"...
Навряд чи вона ховалася від смерті.
Після бою під Прохорівкою у 43-му,
Який вона пройшла водієм "полуторки",
Навряд чи ще від чогось будеш ховатися.
Тепер тільки Бог знає, чому вона так не любила
Ті знаки смерті.
Я за останні півроку прочитав і побачив більше повідомлень про смерть.
Ніж за все життя включно з дитинством.
І я знаю, точно знаю що вони не останні,
Бо йде війна.
За останні дні ці постріли в залишки душевного спокою
Лягають все ближче.
Все більше друзів отримують повістки,
А дехто вже ховає загиблих родичів.
Я знаю, що ворота пекла розчинені сьогодні особливо широко.
Як і ворота Раю - для наших новомучеників.
А ще я знаю, що Господь може попустити
Пекло комусь на голову ще за життя.
Тому, хто дав ракети безумцям.
Тому, хто дав зброю бандитам.
Тому, хто продовжує терзати мою землю,
Забираючи синів у батьків і матерів.
Ці знаки смерті - хай впікаються пекельним вогнем
У те, що залишилося від душ покидьків!
Хай земля горить під їхніми ногами!
Хай небо впаде на їхні голови!
Але найголовніше -
Хай ангели боронять наших героїв!
Щоб не хотілося осліпнути і оглухнути
Щоб не бачити й не чути
Знаків смерті...

https://www.facebook.com/rvkolyada/posts/712330578802475
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

strang_rock: (Default)
strang_rock

July 2014

S M T W T F S
  1234 5
6 78 9 1011 12
13 14 15161718 19
20 21 22 23 242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios